Kȧyak mȧta finɔ yi mȧsoy ɔwa yi ȧmȧntȧŋ kə tə gbiŋȧ kȧmȧ ɛthuthuŋ ŋa tȧtu aŋ te gbȧnthɛ. Handwashing Poster Thembe

International SOS; Translators withouth Borders, (2015)


Look inside:
921


1 Pages Download